Værd at vide om tværfagligt samarbejde

I løbet af den tid I er forældre i Himmelhøj, vil I kunne møde forskellige initiativer fra vores side, vedr. samtaler, tests og vurderinger af jeres barn, samt muligheder for tværfaglig sparring, undersøgelser og træning.

Det første afsnit handler om det vi kan/skal gøre med jeres barn og jer.

Det andet afsnit handler om de tværfaglige samarbejdspartnere som vi konsultativt kan benytte os af, hvis vi har den mindste bekymring om jeres barns udvikling.

Det sidste afsnit handler om nogle af de muligheder I som familie, kan søge hjælp hos, hvis I oplever udfordringer/bekymringer på hjemmefronten. 

 

Samtaler og vurderinger

Samtaler: I Himmelhøj holder vi opstartssamtale med forældre, inden barnets start. Vi tilbyder desuden en samtale efter ca. 3 mdr., samt ifm. start i børnehave og inden jeres barns overgang til skole. Derudover vil det være individuelt, om der er behov for flere samtaler, som enten I eller vi ønsker at afholde.

Kompetencehjul: Kompetencehjulet udfyldes helt eller delvist ved skift fra vuggestue til børnehave, fra børnehave til SFO/skole, når et barn flytter/overgår til andet tilbud, og hvis der er behov for ekstra/særlige pædagogiske tiltag. Det består af 6 udviklingsemner: social, personlig, kultur/æstetik, natur/udeliv, sprog og krop/bevægelse. Det personlige, sociale og sproglige udfyldes, når barnet flytter fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave til SFO udfyldes det personlige og sociale. Den sproglige del afdækkes i en landsdækkende sprogvurdering.

Sprogvurdering (landsdækkende): I maj/juni året før barnet skal starte i SFO/skole foretages en sprogvurdering. Denne bruges til at vurdere, om barnets sproglige udvikling er alderssvarende, eller om der skal iværksættes en fokuseret indsats.

 

Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt team: Vi henvender os til teamet, hvis vi har brug for råd og vejledning med et barn. Det er et konsultativt forum, der skal hjælpe med at tydeliggøre mulighederne for, hvilken hjælp vi skal sætte i værk for barnet.

Det tværfaglige team på Holmegaards skolen, består af sagsbehandler, psykolog, sundhedsplejerske, daglige ledere fra dagtilbud og skole, samt ad hoc deltagere som sprogkonsulent, ergoterapeut, specialpædagogisk vejleder og dagplejekonsulent.

Børne ergo- og fysioterapeut: Vi henvender vi os til denne, hvis vi er i tvivl, om et barn har motoriske vanskeligheder eller sensoriske problemer. F.eks.: børn der ikke er aldersvarende, når de går, løber, klatrer, cykler, hopper og står på et ben. Derudover ved mistanke om nedsat bevægelighed i nakke/lænd, mistanke om hypermobilitet eller mistanke om platfodethed. Forældre har også mulighed for selv at henvende sig til børnefamilieenheden – se næste side.

Tale/hørekonsulent: Vi henvender os til konsulenten, hvis vi er i tvivl om, hvorvidt barnets tale -, høre – og sproglige udvikling er alderssvarende. Denne kan hjælpe os med at vurdere barnet, vejlede i udviklende sproglige aktiviteter, samt undervise barnet. Ligeså kan de om nødvendigt visitere til andre tilbud f.eks. sproggrupper.

Specialpædagogiske vejledere: Vi henvender os til denne, hvis vi har en bekymring for et eller flere børn og gerne vil igangsætte ”egen pædagogisk indsats”, eller hvis vi har brug for sparring og vejledning. Specialpædagogiske vejledere kan, om nødvendigt og i samarbejde med personale og forældre, indstille et barn til at blive visiteret til et særligt tilbud som f.eks. ressourceinstitution.

Ressourceinstitutioner:  En ressourceinstitution er et kommunalt tilbud, hvor børn, der har brug for en ekstra indsats, understøttes i inkluderende læringsmiljø i et almindeligt dagtilbud. Fælles for børn, der har behov for plads i ressourceinstitution,. er, at de har behov for struktur, forudsigelighed og tæt voksen guidning. De kan have behov for opmærksomhedsfastholdelse, hjælp til impulskontrol, at kunne overskue gruppen af andre børn, samt tæt og tryg voksen kontakt. I Område Nord er Eventyrhuset og Mælkebøtten ressourceinstitutioner.

 

Tilbud til Forældre

Ergo- fysioterapi: Der holdes åbent hus for forældre med børn i alderen 0 år til skolestart med motoriske vanskeligheder eller sensoriske problematikker. Der er besøgsdage ca. 1 gang om måneden. Datoer kan ses på Næstved kommunes hjemmeside eller spørg personalet i Himmelhøj. Man kan få fat i Børnefamilieenheden, Herlufsholm Allé 20, Næstved alle dage fra 13.00 - 15.00.

Flerfamilietilbud: Dette tilbud henvender sig til familier, der ønsker at hjælpe deres barn i forhold til daglige udfordringer i institutionen og hjemme, og som har lyst til at skabe en ændring for eget barn eller for familiens samvær.

Udfordringer kan eksempelvis være, at barnet har det svært i sociale fællesskaber, er meget uroligt, er indadvendt eller tavst, har koncentrationsproblemer, er udad reagerende eller har svært ved, at begå sig med jævnaldrende. Spørg personalet efter en mere uddybende folder om tilbuddet. Tilmelding sker i samarbejde med institutionen.

Homestart: Et tilbud for småbørnsfamilier med regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

Homestart støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen - familier, som oplever, at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte. Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen, så længe familien har brug for det (ofte et halvt til et helt år).

Familienetværket: Familie Netværket yder anonym vejledning til forældre, der ønsker at få redskaber til at få hverdagen med børnene til at fungere bedre. Forældre kan kontakte rådgivningen direkte. Rådgivningen kan foregå telefonisk på telefon 5571 7770, fredage kl. 9.00 – 11.00. Her kan også aftales tid til en samtale.

Familieorienteret alkoholbehandling: Dette er et tilbud til de børnefamilier, hvor de voksnes alkoholforbrug er kommet til at fylde for meget. Forløbet består af familiesamtaler kombineret med alkoholbehandling til de(n), der drikker. Jeres familie får tilbudt samtaler og støtte af en familiebehandler og en alkoholkonsulent. Samtalen tager altid udgangspunkt i jeres særlige problemstilling og alle samtaler, hvor barnet/børnene er med, foregår i Børnefamiliehuset på Herlufsholm Allé 20.  Tilbuddet kan træffes på 5588 1400. Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 8-15. Og fredag kl. 8-13.